Třetí Fatimské tajemství.

Sdělení matky Marie celému světu.


FatimaJedné známé řeholnici Lucie psala: „Náš ubohý Pán! S takovou láskou nás spasil, a je tak málo chápán! Jak špatně mu sloužíme! Je bolestné vidět tak ohromné zmatení u tolika osob, které zastávají velice odpovědná místa! ... Pokud jde o nás, musíme se se všech sil snažit o pokání stále těsnějším spojením s Pánem ... Ďáblovi se podařilo propašovat zlo pod zdáním dobra a slepí chtějí vést slepé, jak nám říká Pán v evangeliu. Z celého srdce se obětuji Bohu a nabízím mu svůj život za pokoj Jeho Církve, za kněží i všechny Bohu zasvěcené duše, především za takové, kteří jsou tolik ošáleni a uvedeni v omyl.“ Frère Michel komentuje citované pasáže v tom smyslu, že hlavní zlo naší doby, jak jej Lucia popisuje, nespatřuje v našem dekadentním světě, „jenž klesl do temnot bludu, nemorálnosti a pýchy“, nýbrž v Církvi, kde má ďábel své „rozkolníky“ a „partyzány“, kteří jsou „jeho avantgradou“ a s „troufalou smělostí“ postupují stále vpřed. Proti nim stojí množství „bojácných a úzkostlivých lidí“, nemajících odvahu vystavit se nebezpečí! Sestra Lucia se neostýchá konstatovat, že k nim patří i mnoho biskupů. Kromě toho se zde nejedná jen o bázeň a nedbalost při pastoraci. Ví velice dobře, že to je samotná víra, který je dnes napadána. Mluví o „falešných naukách“, „ďábelském chaosu“, o „zaslepení“, a to dokonce i u těch, kdož mají v Církvi „velkou odpovědnost“. Lucia si trpce stěžuje, že se tolik pastýřů nechává strhnout „ďábelským přívalem, který se rozlévá po světě“. Frčre Michel závěrem říká: „Lze snad výstižněji popsat krizi Církve, otevírající se světu, jehož knížetem je Satan?“

Fatimské děti Když se svého času kdosi ptal sestry Lucie na obsah „třetího tajemství“, měla prý dopovědět: „Stojí to v evangeliu a v Apokalypse. Přečtěte si to!“ Kromě toho P. Fuentesovi svěřila, jak jí Nejsvětější Panna dala zřetelně najevo, že „žijeme v posledních časech světa“. V této souvislosti také zvláště vyzdvihla 8. a 13. kapitolu Apokalypsy. Pro Frčre Michela není nakonec vůbec žádná náhoda, „že třetí tajemství z Fatimy podivuhodně odpovídá třem tématům, která se postupně odvíjejí v XI., XII. a XIII. kapitole Apokalypsy." (Pozn. viz níže)) Text zní: „Proč nebylo (‘třetí tajemství’) odhaleno? Protože by tím podle mínění papežů nebylo přidáno nic nového k tomu, co už každý křesťan musí ze zjevení vědět: jde o radikální výzvu k obrácení, o vážnost doby, o nebezpečí, která tísní víru, život křesťanů a tím i celý svět. A pak jde také o důležitost posledních věcí. Když to tedy - alespoň prozatím - není publikováno, pak proto, aby se tím zabránilo zaměňování religiózního proroctví s chtivostí senzací.

Pozn.: „Co toto ‘třetí tajemství’ obsahuje, je v souladu s Písmem i tím, co nám říkají i ostatní mariánská zjevení včetně známého ze samotné Fatimy. Obrácení a pokání, to jsou zásadní podmínky spásy.“

Přehled událostí:

Fatimské děti 1917 13. května prožila desetiletá Lucia dos Santos, její devítiletý bratranec Francesco Marto a jeho sedmiletá sestra Jacinta ve Fatimě v provincii Estramadura v Portugalsku zjevení matky boží Panny Marie. Při třetím zjevení obdržela Lucia již zmíněná tři tajemství, která měla dát dále, až k tomu bude vyzvána matkou Marií. Při šestém zjevení došlo ke známému „Slunečnímu zázraku“, který viděly tisíce přítomných poutníků, ale i obyvatelé v celém okolí. Při třetím zjevení matky Marie ve Fatimě 13. 7. 1917 byla předána Lucii tři poselství, která měla být sdělena celému lidstvu.

V r. 1942 Lucie odchází do kláštera a její sourozenci Francesco a Jacinta umírají. Lucie dostává pokyn předat písemně třetí tajemství veřejnosti. V roce 1957 sestra Lucie poslala třetí tajemství tehdejšímu Svatému Otci Piovi XII., aby ho vyjevil světu. Do té doby bylo uchováno zapečetěno u arcibiskupa z Leiry. Papež to přečetl se zděšením, ale nic světu nevyjevil. Papež Pius XII. Jej předává neotevřený svému nástupci papežovi Janu XXIII. Ten se zachoval stejně. Stejně se zachovali i další Papežové, aby nevzbudili ve světě paniku a strach. Po smrti Lucie bylo třetí tajemství vyjevené, ovšem ne proto, aby byli lidé strašení, ale proto, aby byli lidé připraveni na tu událost. Matka Boží řekla Lucii: "Zjevuji světu to, co se má stát mezi rokem 1959 a rokem 2012. Lidstvo zanedbává Boží příkazy. Satan zavládl ve světě, sejíc nenávist a neshodu mezi lidmi." V roce 1962 Třetí tajemství je přeloženo do angličtiny a ruštiny a pak v říjnu v době kubánské krize pomáhá zabránit vypuknutí třetí světové války. Vatikánští diplomaté zaslali text Třetího tajemství do Washingtonu, Moskvy, Londýna a tehdejšímu generálnímu sekretáři OSN U-Thantovi. 26. prosince rozhoduje papež, že Třetí tajemství nebude lidstvu předáno.

1963 Třetí tajemství hraje důležitou úlohu při uzavření smlouvy o omezení atomového zbrojení mezi USA, Velkou Británií a tehdejším SSSR. 15. října uveřejnil německý novinář Luis Emrich v časopise „Nová Evropa“ ve Stuttgartu prostřednictvím diplomatů získaný text Třetího tajemství v německé řeči. 1978 V „L Observatore della Domenica“ vychází článek preláta Corrada Balducci „Profetia e Realta“ s textem Třetího tajemství v italštině. „Propaganda Mariana di Maria Stella“ v Římě rozesílá na požádání tento italský text. Všechny doposud uveřejněné texty byly upraveným zněním předaného originálu. 1988 Matka Maria varuje v mediálním sdělení opět lidstvo a vyžaduje znovu důrazně zveřejnění doposud oficiálními církevními kruhy zadržovaného Třetího tajemství, které znovu opakuje v plném znění:

Tento text je 65 % původního celého sdělení přijatého Lucií do Santos v roce 1917, a sice Třetího tajemství. Byl přijat v roce 1988 znovu mediálně jiným člověkem, který přijal tu část původního sdělení z roku 1917, která se přímo týká nejbližšího období. 35 % chybějícího textu (přijatého v roce 1917) se týká vzdálenější budoucnosti (o návratu Božího království na Zemi) – pozn. zpracovatele.

„Dítě, vyvolila jsem tě, abych ti sdělila poselství, které patří všem lidem. Jdi a zveřejni má slova, ať je slyší celý svět! Neboj se, budu stále s tebou! Budeš sice mnohými napadána, ale čím hlubší je tvoje víra, tím méně pocítíš jejich útoky. Zjevuji světu to, co se má stát mezi rokem 1959 a rokem 2012. Lidstvo zanedbává Boží příkazy. Satan zavládl ve světě, sejíc nenávist a neshodu mezi lidmi."

Státy vyrábějí smrtonosné zbraně, která jsou schopea zničit zem během několika minut. Větší polovina lidstva bude tragickým způsobem zničena atomovou válkou. Vznikne velký náboženský konflikt, Islám zaútočí na křesťanství. Vzniknou velká pohoršení v církvi i v řádu. Bůh dopustí na lidstvo mnohé živelní pohromy, jako např. ledovec, ostré zimy, horká léta, povodně, oheň, zemětřesení, nepríhodný čas, katastrofy, které budou pozvolna ničit zem. "Tyto všechny události mají být splněny před 2012-tym rokem. Matka Boží také řekla: Jednejte skutky milosrdenství vůči všem, který to potřebují. Všichni, kteří nebudou konat Ty skutky, nepřežijí katastrofu. Trest, jaký Bůh zamýšlí seslat na hříšné lidstvo je nepředstavitelný. Bůh přísně potrestá všechny, který odvrhli Jeho Přikázání. Zvu všechny, aby se přiblížili ke Kristu, který je světlem světa. "

Otec Augustin, který býval ve Fatimě, dostal od Papeže Pavla VI. dovolení na návštěvu sestry Lucie v Koimbre a ona mu řekla: "Otče, Matka Boží je velmi smutná, protože málokdo projevil zájem o Její předpovědi z roku 1917. Věř mi, otče, Boží trest přijde. Zanedlouho se mnoho duší zatratí a mnoho států zmizí z povrchu země. Pokud se lidé obrátí a začnou činit pokání, modlit se a jednat skutky milosrdenství, svět může být zachráněn. A když se neobrátí, tak zahyne. Už je čas, aby se dal manifest Matky Boží znát všem, hlavně rodinám, příbuzným, přátelům, známým. Začněte se modlit a konat pokání, neboť jen krok nás dělí od katastrofy. Když se bude hodně mluvit o klidu, katastrofa přijde. Jistý člověk, který zaujímá ve světě vysoký post, bude zabit a to vyvolá velkou atomovou válku, která zapříčiní strašné zničení ve světě. Temnota zasáhne zem během tří dnů - 72 hodin. Před katastrofou bude velmi studená noc a budou vlát velmi silné větry. Lidí zasáhne neklid a začne zemětřesení, které bude trvat několik hodin. Vítr přinese plyn a rozvěje ho po světě. Slunce nebude viditelné. Ti, kteří si uctívají Nejsvětější Matku a rozšířili Její manifest, nemusí se vůbec ničeho bát. Ona je uchrání od velké katastrofy.

Co je třeba dělat, když se to stane? V domě si připravit malý oltář, na něj postavit kříž a sochu Matky Boží a zůstat doma. Kleknout a prosit Boha o odpuštění hříchů, vyznat víru v Boha Otce a pomodlit se růženec a po každém desátku dodat: "Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně, přivede do nebe všechny duše, zvláště ty, které nejvíce potřebují Tvé milosrdenství.

Ježíši, důvěřuji Ti " Dům musí být zamčený a nikoho cizího nesmíme vpustit do domu. Dveře i okna mají být zamčené, s nikým nemluvit, jen se modlit. Zapálit posvátnou svíci, která má být zapálená během tří dnů, protože jiného světla v té době nebude. Nevzcházet z domu pod žádnou záminkou, dokud se vše nedostane do normy. Mít v domě nejméně tři svíce pro více. Po modlitbě růžence dodat slova: "Panna Maria, chraň nás, milujeme Tě, zachraň nás i svět. "Třeba mít v domě svěcenou vodu a jí kropit dům, hlavně dveře a okna. Ti, kteří uvěří mým slovům a rozšíří jejich, nepotřebují se obávat ničeho. Hovor o tom jiným, pokud je čas. Ti, kteří budou mlčet o tom, budou zodpovědní za ty, kteří nebyli informováni a zahynuli. Je třeba pamatovat, že Bůh je nekonečně milosrdný a Jeho slova napomenutí nenáleží považovat za hrozbu, ale jako otcovské napomenutí. Náš Vykupitel Ježíš Kristus, oznámil O. Piovi následnou zprávu:

"Hodina mého příchodu, čili soudem pro lidstvo je blízká. Při tom příchodu bude milosrdenství a současně tvrdý a strašný trest. Moji Andělé povolání do tohoto úkolu budou vyzbrojeni meči. Jejich pozornost bude nasměrována proti těm, kteří nevěří a rouhají se proti Božího zjevení. Z mračen budou proudit vichřice ohnivých potoků padajících na celou zem; nepohody, bouře, blesky, povodně a neustále zemětřesení, jedno po druhém budou nastupovat v různých krajích. Neustále bude pršet ohnivý déšť a začne se to ve velmi zimní, mrazivou noc.

Hřmotně a zemětřesení budou trvat přes tři dny a tři noci. To vše bude důkazem, že Bůh je nad vším! Ti, kteří skládají důvěru ve mě a věří mým slovům, ať se nebojí, neboť já je neopustím. A neopustím zejména těch, kteří nynější výstrahu dají na vědomí jiným pro jejich dobro, aby se navrátili a přestali dělat zlo. - Kdo je ve stavu milosti a hledá ochranu Mojí Matky, tomu se nic nestane.

Abyste se na to připravili, dám vám znak: Noc bude velmi mrazivá a vítr bude velmi hučet, to bude předcházet zmatku na zemi. Po jistém čase začnou hřmotně a padat budou blesky. Tehdy zamkněte okna i dveře, zakryjte je dekami, abyste neviděli, co se děje venku a nemluvte s nikým mimo domu. Klekněte před křížem a olitujte své hříchy. Prostě mou Matku o ochranu. Za ten čas, kdy bude zemětřesení, nedívejte ven, neboť hněv mého Otce je svatý, hodný úcty.

Kdo tu radu neuposlechne, zahyne v mrknutí oka, protože srdce nevydrží ten pohled. Satan bude triumfovat. Kdo trpí nevinně a zahyne, jako mučedník vejde do Mého Království. "

V třetí noc ustane oheň i zemětřesení, a v následujících dnech se ukáže slunce. V lidských podobách sestoupí Andělé z nebe na zem, přinášejíc ducha klidu. Nesmírná vděčnost zachráněných se vznese do nebe v horké díky vzdávající modlitbě. Ten trest, jaký dopadne, nemůže být srovnán se žádným jiným trestem, jaký Bůh dopustil na stvoření od počátku světa. Dvě třetiny lidstva zahyne. Otec PIO varuje: Povaha chvíle mě naklání k obrácení pozornosti k všem, zvláště k těm, kteří nevěří, že to velké nebezpečí ohrožuje lidstvo - pokud se lidstvo nezmění. Dne ani hodiny vám neřeknu, neboť jedině Otec nebeský ví, kdy to nastoupí. Pamatujte na to ostré napomenutí, které vám dávám. Nepohrdejte jím, protože nebezpečí hrozí celému lidstvu! Vzhledem na krátký čas je ho třeba využít, nepoddávat se zlu a nehřešit těžko.

Vašim závazkem je upozorňovat na blížící se nebezpečí. Nebude omluvy, že jste o tom nevěděli, protože Nebe vás vystříhali a varuje, ačkoliv lidé se tím nevzrušují, pohrdají Kristovou církví, náboženstvím i Bohem. Protože pak bude pozdě.

Trvejte ve stavu milosti, bez těžkého hříchu, protože jsme v rukách Boha, který touží po dobu pro své děti a vezme si je s sebou do Nebe v nejvhodnější chvíli. Musíme se horlivě modlit za spásu lidských duší a dávat jim dobrý příklad. Neboť vše je rozhodnuto proto, že lidé žijí v nenávisti vůči sobě, ba co více, bratr bratru způsobuje křivdy! Úpěnlivé vzývání s Křížem v ruce, malým nebo velkým, odříkej tuto modlitbu: "Zdravím Tě, velebím a objímám Kříž Mého Vykupitele. Ježíši, zachraň nás.

To, co ti teď říkám, patří všem lidem, aby poznali, co je v budoucnosti očekává. Lidstvo jde vstříc velkým trestům. Nepřijdou dnes nebo zítra, ale před koncem 20. století. Lidstvo se nevyvíjí tak, jak to Tvůrce od něho očekával. Jeho zákony i dary podupávají se vzpupností a pýchou. Nikde na Zemi není pořádek. Všude, i v nejvyšších vládních a církevních kruzích, má sídlo Satan, jehož cílem je strhnout lidstvo pod svou moc. Satan ovlivní a zmate mozky vědců, kteří vynaleznou zbraně, schopné v několika minutách zničit miliony životů, více jak poloviny lidstva. Nezastaví se ani před nejmocnějšími na Zemi, které přijměje k tomu, aby dali příkaz vyrábět velké množství zbraní, které mohou zničit v okamžiku veškerý život na celé Zemi. Běda všem vládnoucím na této Zemi, běda všem církevním hodnostářům, kteří se nepostaví proti satanskému řádění a neukáží lidstvu cestu k obratu! Pak nechám dopadnout trestající paže mého pozemského syna, Ježíše Krista.

Běda všem mocným této Země, běda těm, kteří se nesnaží zachovat pořádek. Pak budu prosit Boha, aby vynesl rozsudek nad lidstvem, který bude mnohem hroznější, než byla potopa světa.

Všude na Zemi vládne Satan. Mezi církevními hodnostáři dojde ke vzájemným bojům, protože Satan vnikl do jejich řad. V Římě dojde k velikým změnám. Co je shnilé, odpadne, to, co odpadá, nebude zadrženo, protože učení církve je zatemněno. Všechno lidstvo a celá Země projdou nesmírnými útrapami. Oheň a kouř budou padat z nebe a celá Země bude zahalena temnotou. Vody oceánů se začnou vypařovat a bude panovat tak vysoká teplota, že syčící pěna vod bude dosahovat až k nebi.

Vše, co stojí, bude strženo, od hodiny k hodině zemřou milióny a milióny lidí. Ti, kteří zůstanou naživu, budou závidět těm, kteří již zemřeli. Celá Země se bude otřásat, všude bude panovat bída a hlad.

Čas ubíhá a propast mezi duchovní říší a říší člověka je stále hlubší. Lidstvo ve své nevědomosti a pýše pomáhá Satanovi k vítězství. Satan ovládne celý svět.

Ti, kteří přežijí, budou volat k Bohu o pomoc, a On je vyslyší. Přijde nový život, takový, jaký byl předtím, než člověk a svět propadli ďáblu. Volám všechny následovníky mého pozemského syna, Ježíše Krista! Hledejte jeho blízkost, obraťte se k němu, on je záruka, že přežijete v duchu tuto dobu.

Čas všech časů přichází stále blíž a konec konce je na dosah. Běda, běda všem mocným tohoto světa, běda všem představitelům církví, jestliže neobrátí svoje kroky k nápravě. Běda, zůstane-li vše tak jako nyní! Pak bude vše ještě mnohem horší než to, co vám teď říkám. Jdi, mé dítě, jdi a předej moje slova těm, kteří mají moc má slova předat lidstvu. Jsem a budu stále s tebou. Pamatuj si dobře, co ti říkám a postarej se, aby to bylo zveřejněno pro celý svět.“

Poznámka autora webové stánky: Zde je uvedena předpověď sestry Lucie, že podnětem všech obrovských nepokojů na tomto světě se stane tragická vražda nějaké významné osobnosti světa. Ale bude dobře si zde připomenout, že tuhle samou myšlénku uvedla ve svých proroctvích i známa bulharská jasnovidka a věštkyně dnes již nežijící WANGA.

http://dolezite.sk/Treti_Fatimske_tajemstvi_Sdeleni_matky_Marie_celemu_sve_223.html
http://dolezite.sk/Treti_Fatimske_tajemstvi_Sdeleni_matky_Marie_celemu_sve_223.html#ixzz1ifMMbp00
http://astrolot.cz/obcasnik/fatima.html
Stáhněte si, prosím, text Fatima3.zip (34kB)


E-mail:  j.chromik@volny.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.