Struktura zvaná člověk a jeho zdraví.

Ing. Josef Chromík
Motto:
I každá myšlénka je energie. Není nic silnějšího, než myšlénka vyjádřena v pravý čas. (D. Rudhyar)
Každá myšlénka, která mne napadne v každou dobu ovlivní každou buňku v mým těle a zůstane v něm zakódována.


    Bůh stvořil zdravého člověka a nemoc byla neznámým pojmem. Jak k tomu došlo, že člověk onemocněl? Bible uvádí, že člověk se dožíval vysokého věku. Moderní věda připouští, že člověk by mohl žít i podstatně déle, až dvounásobek současného průměrného věku. V čem je příčina? Podstatou je změna dřívějšího životního stylu. Lidé se z generace na generaci stávali stále horšími. Spory a hádky v rodinách a války mezi národy přinesly lidstvu mnohá utrpení. Nevraživost, zášť, faleš, pýcha, agresivní nepřátelství a nenávist se zahnízdily v mnoha lidských duších. Lidé začali být nemocní. Všeobecná negace ovlivňuje značnou část lidské populace a celá táto situace se nutně promítá do lidského duchovního i fyzického zdraví. Člověk zatěžoval člověka, lidé a národy mezi sebou, i celá společenská seskupení. Ztratili víru v Boha. Kdo sejde z boží cesty, přijde o zdraví. Naplnění Boží moudrosti je přikázání „Milovat budeš bližního svého.."

    Kdykoli v našem životě není něco v rovnováze, když nejsme schopní sami v sobě něco řešit, když plujeme takříkajíc proti proudu a zuby nehty se bráníme vlastnímu růstu, tak v našem těle dojde k jakémusi zkratu, který nás donutí pozastavit se, zamyslet se a vyloučit z naši cesty něco nesprávného. Každá naše nemoc v sobě skrývá i informaci o tom, co v dané chvíli není v našem životě v pořádku. Ona nás nutí pozastavit se a vzít tuto informací do vědomí Jestliže onemocníme, měli bychom si položit hned několik otázek. Proč se to stalo? Kde se stala chyba? Jaký problém jsme nemohli vyřešit jiným způsobem, že se tohle muselo stát? Které části své osobnosti jsme nedali možnost pro pozitivní seberealizací? Kde došlo k disharmonii mezi tělem a duši v naši individualitě? Jak je to s naši výživou, životním stylem, profesní náplní a dostatkem pohybu? Jde o onemocnění chronické, či akutní? Akutní nemoc může signalizovat naše selhání při nějakém obtížném úkolu, který si vyžaduje rychlé řešení. Chronická nemoc nám dává na vědomí, že se jedná o dlouhodobou záležitost, s kterou si neumíme úspěšně poradit. V každém případě nemoc je vždy výzva naši duše k nějaké transformací, ke změně. Takže zdraví není něco, co k nám přichází z vnějšku, ale něco, co vychází z duše našeho ega, z našeho pozitivního přístupu k životu.

    Filozofie moderní medicíny jako vědy, ať je jakkoli rozvinutá a vyspělá, vnímá člověka jen jako fyzické tělo. Proto též v terapii používá metody řemeslníka údržbáře: nemocný orgán opravit, napravit, narovnat, vyčistit, vyměnit, promazat, vypláchnout, přišít, zašít, vyprázdnit, doplnit, přidat tablety či injekce (tj. vstřikování do lidského organizmu různých chemikálii anebo cizí krve odebrané z jiného jedince) a případně fyzikální léčebné procedury, vodo či elektroléčby. Nemoc tímto způsobem omezená, vytěsněná nemůže již ničit orgán, ale boří imunitu organizmu jako celek. Moderní medicína zvítězila nad nemocí, ale odsoudila člověka k pomalá mučivě degenerací odumírání.

    Podle jedné staré islámské povídky Alláh si postupně pozýval lidi, aby je potrestal za nedodrženi zákonů. Nejvyšší trest dostal lékař. "Zač mne trestáš. Já jsem přece lékař, pomáhám lidem a zbavuji je bolesti". Alláh odpověděl: ,Mýlíš se. Já posílám na lidí nemoci za jejich hříchy, a Ty mi bráníš v mém záměru. Každému naděluji podle jeho zásluh". A tak náboženství, které učí porozumět nutnosti správného chování, udělalo pro fyzické zdraví lidi více, než celá medicína. Člověk vznikl jako vyměšovací trubice obdařená pohlavními orgány, proto mnoho lidí si dělá ze svého střeva kult. Již antický lékař Galén pochopil, že potraviny procházející tou trubicí se stanou součásti lidské krve. Kromě toho člověk však na úrovni pole i těla přijímá z obsahu této trubice (potravin) informace. Nadměrná a nezdravá výživa se ukládá do střevních vychlípenin, štosuje se do tuhé hmoty kalových kamenů, a celá léta tam zahnívá. Tak se tato trubice stává zdrojem otravy, znečišťuje organizmus škodlivinami, dochází k špatné látkové výměně a poruchám. Ty se pak stávají chronickými a dědičnými. Nestřídmým životem pak připravujeme nepříjemná překvapení pro další generace. Naše strava by měla byt jednoduchá. Ideální jsou starší chléb a kaše z obilí. Z každodenního pozorování je známo, že nejdelšího života v dobrém zdraví se dožívají lidé, kteří žili a stravovali se skromně, nezřídka i hladověli z nedostatku a bídy než jiní, kteří žili luxusně a přejídali se samými lahůdkami.

    Člověk ale není pouze hmota. Proto důsledkem takové lékařské terapie je poškození a deformace pole, tj. bioenergetických a duchovních struktur každého jedince. Integrita mého JA je podmíněná strukturami pole. K úspěšnému vyléčení je potřeba odstranit příčiny nemoci. A v tom nemůže nemocného zastoupit nikdo, ani nejlepší vědecká konsilia nejrenomovanějších vědeckých kapacit všech světových odborníků.

    Klíč ke svému zdraví má nezastupitelně v rukou každý sám. Naše tělo je nádherný symbol a význam nemoci je symbolicky. Ten funguje u všech lidí stejně.

    Jak myslíme, tak se cítí naše tělo. Každá nemoc je důsledkem způsobu našeho myšlení a cítění. Negativní myšlénka blokuje energii v těle. Myšlénky jsou vysílány z mozku, a tudíž mozek pak blokuje tělo. Všechny naše problémy, které má tělo, jsou odrazem našeho myšlení. Prostě pokud máme nějaký duševny problém po delší dobu a neřešíme ho, ten se pak za určitou dobu promítne na naše tělo. V našem těle vzniká nerovnováha energie a ta se promění v bolest. Podle druhu negativní myšlénky, např. cítíme-li hněv, strach, nepřátelství či mrzutost, bolest i žal či pocit viny, lhostejnost nebo cítíme-li se opuštění, projeví se tyto emoce na určité části našeho těla.

    Význam nemoci funguje obecně u všech lidí stejně, ale každý z nás má ještě k tomu svůj vlastní příběh. Pokud porozumíme zprávě, kterou nám tělo dává o našem způsobu myšlení a změníme-li ho, pak dojde k vyrovnání energie a odstranění příčin nemoci.

    Co je vlastně člověk a jeho materiální lidské tělo z hlediska bio-energetiky?

    Každé živé lidské tělo je obklopeno informačně - energetickými vrstvami pole. Poslání těchto vrstev vytvářejících vnější sféru člověka, jejich dosah - rádius a vzájemné vztahy jsou složitě. Dnes je již zjištěno a experimentálně ověřeno, že osa pole těchto vrstev každého fyzického lidského těla zasahuje jako paprsek nahoru do nejvyšších vrstev vesmíru, a opačným směrem dolu, snad do osy zeměkoule. Tak jsme všichni, celá lidská pospolitost těmito paprsky, jako anténami spojení s celým vesmírem, s tou obrovskou kosmickou všeovládající energií, se samým Bohem. Každá naše myšlenka, dobrá i zlá se stává odvysílaným signálem, kterým si sami vytváříme kvality svých vlastních životů.

    Je třeba si uvědomit, že zdravotní stav našeho fyzického těla je určován stavem karmických struktur v poli člověka. Ony mají obrovskou energetickou kapacitu, a na jejich stavu je závislá budoucnost člověka a jeho potomstva. Jsou to duchovnost, duše a láskyplnost. Proto jakýkoli pokus o jejich nesprávné využívání, nebo dokonce destrukci vede ke spuštění blokačních mechanizmů, často formou těžkých chorob.

    Základním úkolem člověka je dnes rozšíření znalosti o světě, snaha o chápání probíhajících procesů a vztahů mezi nimi. Vždy si však musíme uvědomovat, že pole člověka reaguje na jakoukoli myšlenku a emoci. Pokud jsou negativní, reakce pole je rovněž výrazně negativní. Obecná lidská nevnímavost vůči těmto energiím a jejich deformacím, neschopnost porozumět příčinám událostí v našem životě vytvářejí nepochopení a ignoraci na čistě fyzické úrovni.

    Mnoho lidí si neuvědomuje, že každá myšlénka Je energie. Dobrá pozitivní myšlenka posiluje harmonicky energetické pole, zatím co negativní ho poškozuje a rozrušuje. Když je myšlenka vyslovená anebo napsaná, to je pak expresívní soud, který vyvolává obzvlášť silnou reakci, změny v poli jak vlastním (subjekt vysílající signál), tak u svého bližního, na koho informaci vysílám(objet – receptor signálu).

    a. Přemýšlím - li negativně o nevinném člověku, tak bombarduji jeho pole vysíláním myšlenkových útoků (není pravda, že spravedlivého nepálí) ublížím jemu, ale především sobě. Poškodím si vlastní zdraví takovou měrou, že si mohu přivodit zmrzačení nebo dokonce ztrátu života.

    b. Ubližuji-li vinnému v domnění, že beru sám spravedlivost do vlastních rukou, rozdíl v konečných důsledcích je shodný. Poškodil jsem své biopole a bio struktury ve svém těle, ale především své zdraví.

    Vědomou agresi vnímáme okamžitě a reagujeme na ni. Nebezpečí podvědomě reakce spočívá v absenci možnosti kontrolovat ji na fyzické úrovni. Pole na ni však reaguje okamžitě odvetnou agresí.

    V dnešní společnosti jsme aktéry neviditelných bitev, jejichž důsledky neustále sklízíme. To je jedna z podstatných příčin, proč je dnes lidská společnost v tak bídném zdravotním stavu.

    Utrpením poznáváme následky svých činů a chápeme, že pokud zraníme někoho jiného, ubližujeme především sami sobě. Jsme zodpovědní za každý svůj čin a myšlenku, protože vždy se nám vrací jako vhozený bumerang. Všechno, dobro i zlo se nám vrací znásobené a zúročené zpět podle zásady, co jsme si zaseli, to si i sklidíme.

    Všechny nemoci mají svůj původ v porušeni harmonie, rovnováhy mezi tělem a duší.

    Pole každého živého či neživého objektu obsahuje informace nejen o objektu samotném, ale i o tom, co se odehrálo v jeho okolí. Struktura pole jakéhokoli prostoru shromažďuje informace, naše pole na ně reaguje, ovlivňuje je, ale i samo je jimi vzájemně ovlivňováno. Člověk, který se hádá v nějaké místnosti, nemá tušení, že poznamenává zdraví všech, kteří v této místnosti pobývají v důsledku nahromadění záporné škodlivé energie v jejich informačních strukturách.

    Nejtěžším hříchem, který tyto struktury ničí, je vražda lásky. Než zabijeme člověka, nejdřív musíme v sobě zabít lásku k němu. Vražda lásky je semínkem, z něhož vyrůstají další zločiny a pohromy. Dnes je již ověřeno, že i kategorický tvrdý soud, např. "to ti nikdy v životě nezapomenu", kodifikuje program zkázy. Způsobíme tím újmu na zdraví a škodu sobě i jinému člověku.

    Cit lásky je citem spojení se s Bohem. Spojení s milovaným člověkem je druhořadé. Lásky k bližnímu se dopracujeme teprve přes lásku k našemu Stvořitelovi a tak se dobíráme sblížení s vesmírem, s rodiči, dětmi, milovaným člověkem i sebou samým.

Rád bych uvedl několik případů nastartování nemoci:
    Srdce je symbolem lásky. Protipólem lásky je zášť, nenávist, a jejích atributy. Lidé s těžkými srdečnými problémy, záchvaty, infarkty, kolapsy a z toho pak nositele bypassu či kardiostimulátoru (Bože můj, to jsem již na baterky) by měli zpytovat svědomí, kdy a kde se stala chyba, že byli tak postiženi. Na koho a proč neustále vysílali negativní myšlení, komu "bombardovali" jeho "bio-pole" škodlivým "zářením", že si tak vážně poškodili svůj symbol lásky - srdce, že ohrozili své zdraví a možná i svůj život.

    Symbolem stability lidského těla je kostra Když někdo destabilizuje svou rodinu (domov), anebo své nejužší společenství, dělá to systematicky a dlouhodobě, dožije se onemocnění kostry, tj. blokování symbolu stability za hřích destabilizace. Ale vždy je to biologicky propojeno. Pak jsou postiženy i další orgány různými přidruženými chorobami. Symbolem partnerských vztahu jsou ledviny. Když někdo destabilizuje partnerské vztahy, svého partnera či partnerku a dělá to bezohledně a dlouhodobě, dožije se nemoci ledvinových. Tento těžký hřích začne dusit blokovat svůj symbol, v tomto případě ledviny, jako protipól toho hříchu. U těchto procesů je to opět spojeno s ohrožením dalších orgánů a biologických struktur ve fyzickém těle.

    Máme-li potíže s krkem (angíny, hlasivky), tělo signalizuje problémy s komunikací, co jsem chtěl říct a neřekl, a bolí-li mne nohy, jdou moje nohy tím správným směrem? A taktéž s rukama, dělají moje ruce ty správné věci? U problému s trávením, co nemohu strávit ve svém životě, u zácpy, koho nebo co ve svém životě držíme. Zde patří jednoznačně a především něco jako lakomost, chamtivost, když nerad vydávám něco ze svého vlastnictví, že všechno tvrdě držím u sebe, shromažďují majetek, peníze anebo svého partnera tvrdě držím při sebe. Pak co je na tom divného, že ani ta stolice se jim nechce uvolňovat.

    Cukrovka někdy symbolizuje i nedostatek „slasti“ či absence lásky v životě: nikdo mne nemá rád.
Porozumíme-li fyzickému příznaku nemoci a odblokujeme-li ho, pak je příčina nemoci odstraněna. Ale pozor. Někdo může mít mylně pocit, že nemoc se mu vyplácí. Pak si ji pěstuje a tak získává si tím pozornost svých blízkých. Někdo může byt přesvědčen, že lásku a pozornost si získá pouze tím, že bude předstírat bolest a utrpení. Jak se ale při tom skutečně cítí. Takovým negativním myšlením jako autosugescí, že tu nemoc si pak může skutečně nastartovat a ona ho může úplně zničit. Naše tělo má obrovskou regenerační schopnost a opustíme-li negativní myšlení, obnoví se energetická rovnováha. Naše tělo nám ukazuje, jak myslíme a jak své myšlénky zhmotňujeme.

    Pýcha osvícenců 17. století "člověk je pánem přírody" protože „ne Bůh stvořil člověka, ale člověk stvořil Boha“ zplodila klasickou formu rakovinového nádoru. Že buňka je pánem organizmu, to je zvrácení hierarchie hodnot, a pak pýcha nastartovala rakovinu. Pokud je člověk traumatizován bolestí, zapomíná na Boha, který očišťuje jeho duši. Vidí jen toho, kdo mu ubližuje. Je jako rakovinová buňka, obraz pýchy. Schopnost vzít na sebe bolest, či jakékoli neštěstí jako kříž daný Bohem je projevem pokory, ale i ukazatelem duchovního i tělesného zdraví. Neochota akceptovat bolest mění buňku na rakovinovou a organizmus ji musí zničit dříve, než ona zničí jeho. Jiné možnosti není. U lidí postižených touto nemocí je potřeba specifického přístupu. Čím více se zaměřuje terapie na záchranu jeho těla, tím více je ohrožená jeho duše, protože takový člověk pro svou záchranu je schopen zradit každého. Ale jakmile se začne pracovat na záchranu jeho duše, tak on začne vítězit nad nemocí a zároveň zachraňuje tím celé příbuzenstvo, které tvoří s nim jeden celek. A tak by se dalo pokračovat: Po onemocnění či ohrožení kteréhokoli orgánu, tj. zablokování symbolu hledejme sami jeho protipól, jako zdroj a příčinu choroby, abychom se mohli dopátrat, čím a jak jsme se proti komu prohřešili. Až na to pak přijdeme, máme v rukou recept na odstranění příčiny samé nemoci a v tom nám žádný lékař nikdy pomoct nemůže. Proto opakují klíč ke svému zdraví má ve svých rukou nezastupitelné každý sám.

    Samozřejmě, že kromě zde uváděných příčin nemocí nemohou zůstat bez následku na lidské zdraví ani jakékoli fyzikální podněty, či násilné činy z vnějšku, jako nachlazení a podchlazení, přejídání a nezdravé stravováni, používání toxických omamných a psychotropních drog, včetně kouření a alkoholu, infekce, úrazy a pod. Konečně i zde platí, že každý si všechno nahospodařil sám.

    Požadavek evangelia milovat své nepřátelé má z hlediska bio-energetiky obrovský význam. Blokuje program zničení jiného člověka i sebezničení na úrovni pole, i podvědomí. Člověk neobeznámený se zásadami auto-regulace neví, že jeho zášť a nenávist se mohou stát důvodem těžkých nemocí i jeho vlastních dětí a dalších generací. Zde po celá staletí byla lidská pospolitost chráněna božími přikázáními lásky a dobra, která uchovávala společnost ve zdraví a v podstatě zajišťovala rozvoj civilizace.

    Příklad: Jakmile by začala buňka fungovat v rozporu s integritou celého organizmu, jen pro sebe, začíná proces rozpadu, desintegrace. Pro obnoveni jednoty s organizmem nestačí pouhé přání, ale pro očišťování buňky a obnovu harmonie je potřeba vynakládat pravidelné, neúnavné úsilí. Prostě nestačí být dobrým, je potřeba být aktivně dobrým.

    Duše a duch lidstva jsou dnes neuvěřitelně zaplevelené. Těžce nemocné buňky organizmu musí odumřít. Jedinou cestou ke spáse je neúnavná a vědomá práce na sebezdokonalování ducha a těla. Bojovat sami se sebou, i když výsledky nebudou vidět zítra, nepolevovat v úsilí. člověk, který pokorně přijme jakoukoli životní zkoušku, ušetří si obrovské množství sil na protesty a výhrady. Může pak tyto zásoby energie využít k vnitřní transformaci a dalšímu sebezdokonalování. Ani jedině živá či neživá bytost na světě nesmí zůstat nemilována. Kdo to jednou pochopí, a bude o to usilovat každý den i každou hodinu, bude schopen poctivě hodnotit sebe, své činy, pocity a myšlenky. Jeho zdraví bude pevné a jeho život spokojný a šťastný. Ani druh jídla a pití, ani životní styl neovlivňují naše zdraví natolik, jako naše pocity a emoce, především z kontaktů s lidmi (mezilidských a partnerských vztahů).

    Nejúspěšnější a nejbezpečnější prostředek, který k tomu vede je pokání. V tom okamžiku je duše obrácena k Bohu, k vesmíru. Pokání nesmí být švindl. Má prezentovat vyváženou ekvivalentní protihodnotu hříchu.

    Je to vyrovnání rovnováhy v bio poli a duchovních strukturách Zbavením se agrese, odstraněním nesprávného, negativního myšlení a chování životem v pravdě a pozitivním myšlením jako i včasnou sebereflexí. Je to repolarizační proces, proměna karmy v Dharmu (život v pravdě).

    Když se člověk obrátí v myšlenkách k Bohu a prosí o odpuštění za vše, čeho se dopustil, dochází v jeho duši a těle k obrovským podivuhodným změnám. Takovou modlitbou (pozitivního myšlení) vysíláme náboj tak obrovské síly, že se dostáváme do bezprostředního kontaktu se samým Bohem.

    V tomto stavu člověk chápe svou nedokonalost a otevírá se stvořiteli, získává od něj sílu k vlastní proměně a nastolení harmonie.

    Milující matka, o jejíž lásce si nikdo nedovolí zapochybovat, rodí talentované dětí. I schopnosti děti jsou výrazem morálky rodičů a jejich předků.

    Není zanedbatelný ani způsob volby jména pro novorozence. Od nepaměti dávali rodiče svým dětem jména svatých, aby čistá karma svatého splynula s karmou dítěte, ochraňovala ho a pracovala pro něj. Když dítě pojmenujeme po někom z příbuzných, může se stát, že za jeho chyby a nectnosti bude muset pykat právě to dítě, které na sebe společně se jménem vzalo i část jeho karmy. Pokud dítěti dáváme jméno bližního, je potřeba zablokovat negativní část karmy. Poprosíme Boha, aby se součástí jména stalo pouze to, co je v tom člověku dobrého, ušlechtilého v souladu s láskou k Bohu a bližnímu.

    Z toho vychází jednoduchá rovnice: Základní charakteristikou biopole je míra jeho sounáležitosti s vesmírem. Tato hodnota je závislá na morálce člověka a jeho předků.

    Mechanizmus karmy reguluje jednotu a vzájemné vztahy člověka s vesmírem. Čím lépe ho budeme znát tím kratší bude naše cesta k překonání současné světové krize. Lidstvo má již dávno k dispozicí veškeré informace o zákonech akce a protiakce, v náboženských přikázáních, ale přesto nadále ničí svět i sebe. Dřív byli lidé díky prorokům a svatým spolehlivě spojení božími-přikázáními s Bohem a vesmírem, aniž museli sami vynakládat nějaké zvláštní úsilí. Ale svatých ubývá ale kšeftařů a satanistů přibývá. Ovšem pozor, kající hříšník, mýtník nebo lotr na kříži se mohou ocitnout výše, než svatý, či prorok.

    Nemohu se ubránit vážnému varování: dost možné, že nám zbývá málo času, abychom spojili vědu s náboženstvím, zhodnotili stav, do kterého jsme svět přivedli a pokusili se nalézt cestu k nové harmonii.

    Při zkoumání písčin dlouhověkosti bylo zjištěno, že typickým rysem dlouhověkých byla dobrosrdečnost pokora a láska. Ve stravování převládala střídmost, asketická skromnost a nezřídka i velké hladovění. Lidi se dožili dlouhého věku proto, že žili v harmonii s vesmírem, nedopouštěli se energetických výpadů proti jiným lidem, a tak se sami stali nedotknutelní. Nejnebezpečnější je osočování milovaného člověka. Pocit lásky člověka povznáší, proto jakýkoli negativní vliv na úrovni pole může mít krajně zhoubný vliv.

    Globální zvýšení agrese v podvědomých strukturách lidstva ovlivňuje energetiku země a může vyvolat podmínky pro vznik živelných i ostatních katastrofických situací, které pak působí jako donucovací mechanizmus: choroby, destrukce, hospodářský rozvrat, degenerace, kataklyzma, povodně a války až po použití zbraní hromadného ničení.

    Rovněž agresivní vpád nízkých konzumních pudů do duchovních struktur pole člověka, kde vše souvisí se vším, spouští mechanizmy zkázy, ale nejen na konkrétní individualitu, ale i jeho rod, skupinu, národ a v zvlášť závažných případech i celou lidskou pospolitost. Pouze v našem století je o tom příkladu až dost.

    P. S.
Několik konkrétních příkladů.
Sila kletby: Lidská slova mají magickou silu na život náš i našich bližních. Kletba programuje život. Každý z nás určitě někdy řekl něco zlého o druhé osobě, např. pomlouval manželku, manžela, nebo nazval dítě hloupým, anebo přál něco zlého někomu známému či neznámému. V takových slovech spočívá velká moc. Nikdy nekritizujme nikoho. Dobra přinášejí štěstí a radost ale zlá rozsévají zkázu. Změňme život.

    To, co jinému hlasitě přejeme může se stát skutečnosti. Lidé postižení takovýmito slovy náhle začnou mít potíže, podléhají nehodám a postihují je různá neštěstí. Z dětí, odmítnutými rodiči se mnohdy stávají psychicky hluboce narušení zločinci. A není pochyb, že i mnoho nemocí lehkých i těžkých vzniká ze zlých mezilidských vztahů, protože nejen fyzická činnost, ale i myšlenky a slova mají obrovskou magickou moc. Když např. děti čekají na smrt rodiče, aby mohli podědit majetek, rodič podvědomě přijímá zlá přání a následně umírá.

    Chceme-li žít šťastně, přejme štěstí i každému jinému a bojujme s negativními zvyky. Nikdy nevyzařujme na své okolí hněv, zlobu a nenávist. Mysleme pouze pozitivně o jiných i o sobě. Nikdy nenaříkejte, že máte mnoho práce a netužte po důchodu, protože můžete skončit na invalidním vozíku. Zlým lidem se raději vyhněte. Vyhýbejme se pijákům a tak se vyhněme onemocnění chrupu, šumění v hlavě a polypům na střevech, ale i oči a vlasy budeme mít zdravé. Častým setkáváním s domýšlivci může nám způsobit neurózy a deprese. Závistník nám může pokazit pleť a kosti. Hledejme přátelé mezi lidmi zdravými a dobrými, ti nám vždy pomohou. Mějme na pamětí, že každé zlo se vždy taktéž vrátí, dříve či později k svému původci.

    V Evangeliu se můžeme dočíst „nesuďte a nebudete souzení“, a „jakou měrou měříte Vy, takou bude i Vám naměřeno“. Tyto zákony platí v celé biologické říší i pro semena a sazenice všech rostlin, tj. obilí, ovoce, zeleniny i květiny. Když nad nimi vyslovujeme kletby, semena odumírají a přinesou slabou a nekvalitní úrodu. A naopak. Genetický aparát všech živých organizmu pracuje podle univerzálního zákona, takže stejné konání způsobí analogické změny v organizmech rostlin, zvířátek i lidí.

    Výzkum ukázal, že energie vyjádřená slovně změní i složení vody. Tak je možno ovlivnit i složení vody (Kristus v Kanně galilejské na svatbě např. tak proměnil vodu na víno). Když se nad vodou vysloví kletba, ona se stává toxická a z takové vody je možno onemocnět. Následně voda nasycená požehnáním a dobrým přáním se změní v léčivý elixír. To platí i při konzumací potravin. Naši předkové ještě v dobách pohanských, než začali s vlastní konzumaci, předem si jídlo aktivovali zaříkáváním.. To bylo anulování, minusových informací, tj. očištění Karmy z něj. Z toho se v pozdějších dobách křesťanských vyvinulo modlení se před jídlem. (vkládat ruce nad jídlo, modlitba a jeho požehnání). Zde jde i o očištění karmy ze samých potravin, co je zvlášť potřebné u jídel masitých. Když si uvědomíme, kolik takové zvířátko na jatkách vytrpí strachu a hrůzy, když je vedeno na porážku, i po dobu dopravy do vlastních jatek, je celé těžkou karmou doslova prokleté. Proto pomodlení a požehnání toho jídla před započetím konzumace (aktivování potravin) je jediný způsob, jak lze z něj vyeliminovat všechny minusové informace včetně případné radioaktivity, neboli jeho karmu.

    Je dobře vědět, že negativní informace se dostávají do všech jídel již od pěstitelů, zemědělců, farmářů, mlynářů, řezníků a všech možných zpracovatelů až po kuchaře a i číšníky. Když např. kuchař u vaření je ve špatné náladě nadává a proklíná kolem sebe, a taktéž i číšník, může se stát že se mám dostane toxické jídlo, i když bude upravené chuťově kdoví jak. Ale jídlo, které bylo připravováno s láskou (domácí od manželky) není nositelem žádné negativní informace. Proto je dobře vždy před jídlem tyto negativní informace vyeliminovat aktivováním (vkládat ruce nad jídlo, modlitba a jeho požehnání).

    Možná zde stojí za zmínku, co znamená v judaizmu košer. U židů musí každé zvířátko zabíjet kvalifikovaný řezník „košer“, který pro to musí ovládat celý rituál, aby každé zvířátko co nejméně trpělo. Musí rychle vykrvácet a musí z něj vytéct všechna krev. Ta je považována za nositele karmy (a nejen u Židů), proto oni nikdy nekonzumuji žádná jídla, v kterých se nachází krev (prejty a jelita). Taková jídla jsou považovány za „trejfna“, tj. poskvrněná karmou. Někdy tato minusová informace dosáhne vlastní časový mechanizmus, který se pak spustí jako rozbuška: V určitém čase jakoby na povel z vyšší úrovně k nám dorazí minusová informace, která dosáhne kritické hodnoty a okamžitě se realizuje. Tak nás postaví promptně před zatěžkávací životní situací. Např. kráčíme po chodníku a zničehonic zlomíme si nohu, ruku anebo se těžce poraníme, či třeba i smrtelně. Nezřídka se stává, že pacient se sesype totálně postižený mrtvici, či srdečním kolapsem. Názorně si to můžeme představit, jako když v poháru naplněným vodou je několik tmavých kamenů symbolizujících karmu, a najednou tam vhodíme další kámen. V té chvíli pohár přeteče a taktéž to probíhá v našem psycho-energetickém poli. Tak to pak může dopadnout, kdybychom překročili svůj Rubikon.

    Od zrození až do smrti si lidé vytvářejí vzájemné vztahy, vztah ke světu, vztah ke zdroji své sily. Tyto vztahy se projevují pak i na úrovní lidského energetického pole. Každá láskyplná myšlénka, každý láskyplný pohled na dítě, člověka, zvířátko nebo květinu je přínosem pro šíření klidu a pohody v rodině, na pracovišti, ve městě, v autobuse, vlaku, ale i na celém světě. V dokonalé lásce je pak celý svět malým dítětem, jež potřebuje péči pomoc a ochranu. Takové naladění nemůže nikdy zůstat bez účinku (gestahlt).

    Nakonec dobře by bylo vědět, že v obličeji každého člověka je vepsán celý jeho prožitý život, jeho lásky starosti, jeho bolesti a utrpení, jeho zloba, zášť i bázeň, jeho duchovní bída, ale i jeho moudrost, sila jeho ducha či dokonce aristokratické myšlení. Kdyby si to každý člověk včas začal uvědomovat, o kolik méně by bylo na světě mezi lidmi bolesti a utrpení.

ilustrace

Září 2010

Dále následuje odkaz Zdraví na dlaní od Dr N. W. Walkera, že každý si může stáhnout několik knih:

Ing. Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. tel: 0420 596 813 651. E-mail: j.chromik@quick.cz

Vyšlo v časopise Psychoenergetika v roce 1998Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.